DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Gần 95% nhân viên nói rằng họ sẽ ở lại với một công ty lâu hơn nếu công ty đầu tư vào phát triển sự nghiệp của họ, theo Báo cáo đào tạo tại nơi làm việc của LinkedIn Learning 5

ĐÀO TẠO

Đào tạo mở rộng và theo yêu cầu của riêngcủa doanh nghiệp